top of page

Allmänna villkor för hyra av fotobås hos Betty Booth AB
(Uppdaterad 2023-09-08)

Ändringar i våra villkor sker löpande på denna sida. Och kan e-postas ut till dig som har en bokning hos oss om det berör din bokning. 
Ifall du inte accepterar våra villkor bör du omedelbart sluta använda denna hemsida. 

Fortsatt användande av vår hemsida innebär acceptans av våra villkor.
 

1. Om Leverantören Betty Booth AB (org.nr. 559230-2755)

1.1. Leverantören Betty Booth AB tillhandahåller fotolösningar för event och sociala medier samt närliggande utrustning såsom Photo Booths (“Objektet”). Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) gäller då en person eller ett företag (“Kunden”) väljer att hyra utrustning från Leverantören Betty Booth AB (“Leverantören”).

2. Äganderätt m.m.

2.1. Avtal ingås när Leverantören mottagit Kundens beställning och skriftlig överenskommelse träffats (inkl. email) (“Hyresavtal”). Kunden erhåller genom Hyresavtalet nyttjanderätt till Objektet under Hyrestiden. Kunden är väl medveten om att Kunden inte får agera i strid med Villkoren eller på något sätt som äventyrar Leverantörens äganderätt till Objektet. Till undvikande av varje missförstånd får således inte Objektet pantsättas, överlåtas, utlånas eller upplåtas i andra hand utan Leverantörens skriftliga samtycke.

2.2 Nyttjanderätt till Objektet erhålls under Hyrestiden från klockan 13:00 på det överenskomna startdatumet till klockan 11:00 dagen därpå, om inte Leverantören och Kunden skriftligen överenskommit om andra villkor.

 

3. Hyrestid

3.1. Kunden och Leverantören avtalar om tidpunkt för leverans och återlämnande av Objektet (”Hyrestiden”). Om Kunden underlåter att återlämna eller tillgängliggöra Objektet för Leverantörens avhämtning äger Leverantören rätt att debitera ytterligare hyra för den tid som dröjsmålet varar och för ev. ekonomisk skada som Leverantören orsakats med anledning av dröjsmålet.

  

4. Hyra m.m.

4.1. Kunden och Leverantören avtalar om belopp som ska betalas för hyra av Objektet inkl. tilläggstjänster enligt Hyresavtalet för Hyrestiden (“Hyresbeloppet”).


4.2. Kunden faktureras för Hyresbeloppet, när Hyresavtal ingåtts, med en betalningsfrist om 30 dagar. Leverantören debiterar 149 kr fakturaavgift inkl moms. Vid utebliven eller sen betalning förloras bokningen och tillgänglighet kan inte garanteras för Hyrestiden.  Övriga fakturasystem, brev, krav på e-faktura eller betalningsvillkoren behöver vara längre än 30 dagar, debiteras med 500 kr inkl moms.

4.3 Om Kunden inte lämnar korrekta faktureringsuppgifter innan första fakturan skickas ut, tillkommer en extra avgift på 200 kr att tas ut för att ändra fakturan.


4.4. Leverantören äger efter eget val rätt att begära skälig säkerhet av Kunden för att fullfölja sina åtaganden enligt Villkoren.

4.5 Logga/design - Kunden ansvarar för att välja design bland våra mallar, alternativt skicka in en egen design, senast 14 dagar innan ert event. Ifall kunden inte skickar in i tid, kan vi inte garantera att loggan hinner programmeras in.

4.6 Betty Booth erhåller rätten att använda Kundens logga / design i marknadsföringssyfte ifall inte annat blivit överenskommet.

4.7 Vid försenad betalning och undvikande av påminnelser erhåller Betty Booth rätten att debitera den avtalade summan från det använda kredit- eller betalkortet i enlighet med våra prissättningsregler för att täcka administrativa kostnader.

5. Leverans av Objektet

5.1. Om Objektet skall avhämtas av Kunden på av Leverantören anvisad plats åligger det Kunden att ansvara för lastning och lossning av Objektet. Tider som gäller för hämtning är klockan 13.00 - 19.00. Vid egen avhämtning bär Kunden fullt ansvar för skada på Objektet från upphämtningstillfället till tidpunkten för återlämnandet.

5.2. För det fall att Leverantören åtagit sig att transportera Objektet till av Kunden anvisad plats förbehåller Leverantören sig rätten att fakturera för transportkostnad och Leverantören ansvarar därmed för lastning och lossning av Objektet. Leverantören ansvarar vid leverans av Objektet för skada på Objektet fram tills avlastningstillfället på av Kunden anvisad plats och från avhämtningstidpunkten. 

I det fall där Objektet skall avhämtas av Kunden, är tiden för upphämtning 13.00 - 19.00.

I det fall där Transport och/eller Montering är bokat är tiden för Leverans 09.00 - 14.00.

Försvårande av leverans av hyrd utrustning kan tillföra förseningsavgift på minst 1000 kr.

Även väntetid på mer än 5 minuter anses som försvårad upphämtning. 

6. Återlämnande

6.1. När Objektet återlämnas/avhämtas av Leverantören skall det vara väl rengjort och - med undantag av normalt slitage - i samma skick som vid avhämtnings-/leveranstillfället. Objektet skall förpackas/emballeras på samma sätt som vid leveranstillfället. Leverantören äger rätt att, vid slitage/skada förorsakad av Kunden, begära tillkommande ersättning av Kunden med belopp som täcker Leverantörens kostnader för att återställa Objektet till dess ursprungliga skick.

I det fall där Kunden själv ska återlämna objektet, är tiden för återlämning 08.00 - 11.00. 

I det fall där Transport och/eller Montering är bokat är tiden för återlämning 09.00 - 14.00.

Försvårande av upphämtning / återlämning av hyrd utrustning kan tillföra förseningsavgift på minst 1000 kr.

Även väntetid på mer än 5 minuter anses som försvårad upphämtning. 

7. Avbeställningsregler

7.1. Ångerrätten gäller endast i 24 timmar efter att bokningen har gjorts, då vi reserverar maskinen och påbörjar förberedelser för uthyrningen.


7.2. Om Kunden önskar boka om Objektet till en annan dag finns det möjlighet att göra det utan extra kostnad för ombokning, förutsatt att den nya dagen är tillgänglig, att priset är samma eller mindre och att avbokningen sker minst 1 dag innan ursprunglig avhämtnings-/leveransdag. Om den nya bokade dagen har högre Hyresbelopp än det tidigare bokade datumet, kan en extra avgift debiteras för mellanskillnaden.


7.3. Om Kunden avbokar Objektet 31 eller fler dagar före avtalad avhämtnings-/leveransdag, kommer Leverantören att debitera en avbeställningsavgift på 25% av Hyresbeloppet, oavsett om betalning har skett eller inte.


7.4. Om Kunden avbokar Objektet 30 dagar eller mindre före avtalad avhämtnings-/leveransdag, kommer Leverantören att debitera en avbeställningsavgift på 100% av Hyresbeloppet, oavsett om betalning har skett eller inte.

7.5. Vid Leverantörens avbeställning skall Kunden få behålla/få tillbaka det totala Hyresbeloppet.

7.6. Betty Booth AB tar inte ansvar kring coronarelaterade restriktioner. Betty Booth hyr ut fotolösningar, därav gäller ovanstående avbeställningsregler även vid restriktioner. 

8. Skötsel, service och support

8.1. I de fall Objektet hyrs utan att Leverantören tillhandahåller handhavande av densamma ska Kunden under Hyrestiden undersöka Objektets skick och eventuella fel ska reklameras omgående. Leverantören åtar sig att vid berättigad reklamation skyndsamt åtgärda påtalade fel eller byta ut felaktig utrustning om möjlighet finns. Påtalar Kunden inga fel under Hyrestiden ges ingen möjlighet till ersättning i för fel som Kunden kände till eller borde ha känt till och som Leverantören hade haft möjlighet att åtgärda vid en skyndsam reklamation.


8.2. Kunden svarar för Objektets vård och underhåll under Hyrestiden. 

Betty Booths fotoautomater är känslig elektronik som bör behandlas varsamt. Betty booth kan inte garantera att elektroniken fungerar ifall maskinen behandlats på ett icke varsamt sätt. Tex ifall den tagit emot stötar, eller ifall maskinen transporterats på sidan eller upp-och-ner. Betty booth rekommenderar inte heller att maskinen används utomhus, då extrema temperaturer kan få maskinen att sluta fungera. Maskinen är tänkt att fungera i +5 - +25 grader Celsius. Betty Booths fotoautomater kräver även stabil ström från ett vägguttag. Betty Booth rekommenderar inte att koppla in strömmen i ett batteri eller liknande, då instabil strömkälla kan orsaka problem vid användning.

Reparation eller ändring av Objektet får inte ske utan Leverantörens medgivande. Fel eller brist på Objektet som beror på Kunden befriar inte Kunden från att erlägga avtalad hyra. Kunden ska omgående meddela Leverantören om Objektet eller del därav förkommer eller skadas.


8.3. Kunden erhåller kompletta instruktioner för installation och hantering av Objektet. Vid behov och möjlighet kan support även erbjudas på plats i Stockholm/Göteborg/Malmö.

8.4. Kunden skall fotografera eventuella skador / slitage på utrustningen Innan utrustningen används. Dessa bilder ska mailas till Leverantören. Ifall Kunden ej uppmärksammat eventuella skador, kan Kunden komma att bli ansvarig för eventuella skadekostnader.

8.5 Vid återlämning av hyrd utrustning förbehåller Betty Booth rätten att inspektera objekten och dokumentera dess skick. Eventuella saknade objekt i förhållande till ursprunglig inventering kan resultera i tillämpning av en självrisk enligt våra självriskregler, som täcker kostnaderna för ersättning eller reparation av objekten.

 

9. Ansvar och försäkring

9.1. Kunden skall hålla Leverantören skadelös för de skador som denne kan lida med anledning av Objektets skada eller förkommande under Hyrestiden.

9.2. Kunden ska under Hyrestiden inneha sådan försäkring som täcker förlust, brand eller annan skadegörelse som inte har med skada på själva fotoautomaten. Förkommer eller skadas Objektet ska Kunden omedelbart anmäla detta till Leverantören. 
 

10. Leverantörens ansvar

10.1. Leverantören ansvarar för fel eller brist i Objektet och för den direkta skada som Kunden kan drabbas av i anledning härav. Leverantören ansvarar inte för utebliven vinst, följd-skador eller annan indirekt skada. Skadeståndsbeloppet är begränsat till det överenskomna Hyresbeloppet, såvida inte Leverantören kan anses ha gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet. Om Leverantören på grund av bristfälligt utfört installationsarbete vållar person och/eller sakskada är Leverantörens ansvar begränsat till vad Leverantören äger rätt att utfå ur egen ansvarsförsäkring.

11. Förtida uppsägning

11.1. Part äger rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande om den andra parten i väsentligt avseende bryter mot dessa villkor.


11.2. Såsom väsentligt avtalsbrott anses att:
- Kunden lämnat vilseledande uppgifter som påverkar uthyrningen.
- Kunden ej erlagt överenskommen hyra eller förfallna avgifter och kostnader när dessa förfaller till betalning.
- Kunden ställer in betalningarna, träder i likvidation, ansöker om företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller av annan befogad anledning kan anses vara på obestånd.
- Bestämmelser enligt Hyresavtalet väsentligt åsidosätts av Kunden.


11.3. Om Hyresavtalet avslutas på grund av ovan angivna anledningar skall Kunden stå för samtliga kostnader i samband med återlämnande/återtagande samt erlägga förfallna hyror och resterande hyra till Hyresavtalets utgång.


11.4. Uppsägs Hyresavtalet i förtid, upphör Kundens rätt att nyttja Objektet och Kunden är skyldig att omedelbart återlämna Objektet till Leverantören eller tillgängliggöra Objektet för Leverantörens avhämtning.

 

12. Force majeure

12.1. Leverantören är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Hyresavtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning.


12.2. Under tid som Leverantören åberopar Force Majeure äger Kunden rätt att innehålla hyresbetalning som motsvarar den del av Leverantörens åtagande som inte kan utföras. Om väsentlig del av Leverantörens åtagande försenas på grund av Force Majeure äger Leverantören rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande.


13. GDPR

13.1. Allmän information

Från och med den 25 maj 2018 gäller den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR ersätter den befintliga personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.
 

13.2. Beskrivning av GDPR

GDPR är utformad för att skydda kunder och deras rättigheter när det gäller hantering och distribution av personuppgifter. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en person, inklusive deras namn, adress, telefonnummer, e-postadress, etc. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter ingår inte, eftersom detta anses vara affärshemligheter och omfattas av redovisningslagar.
 

13.3. Personuppgiftsansvarig

Betty Booth AB (organisationsnummer: 559230-2755) är personuppgiftsansvarig. Vi ansvarar för att fastställa syftet med hanteringen, insamlingen och användningen av de personuppgifter som du lämnar till oss.
 

13.4. Lagring av data

 

13.4.1. För Kunden (hyrestagare).

Vid en hyresförfrågan lagras dina personuppgifter i vårt bokningssystem. Samma sak gäller om du väljer att prenumerera på våra utskick med våra nyhetsbrev med inspiration, nyheter, tips och erbjudanden. Vi kommer inte att radera dina personuppgifter om du inte begär det.


13.4.2. För fotobås-användaren.

När du använder vårt fotobås lagras dina personuppgifter i vårt system i högst 60 dagar innan vi raderar dem. E-postadresser och telefonnummer som skrivs in i fotobåset förvaras i vårt system i högst 180 dagar innan de raderas. Om du önskar kan vi lägga till en GDPR-godkännande kryssruta som användarna måste godkänna före varje användning.


13.5. Personuppgiftsincident

Om Betty Booth AB upplever en dataintrång eller en oavsiktlig förlust av personuppgifter kommer vi att dokumentera händelsen och rapportera den till Datainspektionen och berörda kunder inom 72 timmar.


13.6. Registerutdrag

Om du har använt våra tjänster har du rätt att se den information som lagras om dig.


13.7. Radering av data

Som kund hos Betty Booth AB har du rätt att få alla dina personuppgifter raderade som lagras om dig. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter ingår inte, eftersom detta anses vara affärshemligheter och omfattas av redovisningslagar.


14. Försäkring

14.1. Du som kund hos oss är automatiskt försäkrad vid fysisk skada av fotomaskinen, mot en självrisk på 9 000 kr. Denna försäkring gäller endast för fysisk skada av våra fotoautomater som inträffar under avtalstiden.


14.2 Försäkringen gäller inte förlust av pengar, värdehandlingar eller värdebevis. Försäkringen gäller inte heller stöld, rån eller inbrott. Försäkringen gäller inte skada på lokal, fastighet eller annan fysiskt plats. Försäkringen gäller inte personskada. Försäkringen gäller inte heller digital data eller utskrifter.

 

Försäkringen är endast till för att ersätta eventuella skador på Betty Booths fotoautomater, och kan alltså inte på något annat sätt ersätta något eller någon annan.

14.3 Självrisk

Självrisk är den del av skadekostnaden som du som kund behöver betala för vid en eventuell skada av fotoautomaten. förutom vår automatiskt inkluderade försäkring, så kan du som kund lägga till FÖRSÄKRING PLUS.

 Försäkring plus: försäkrar våra fotoautomater enligt villkoren ovan, mot en kostnad av 399 kr. Vid teckning av denna försäkring gäller samma villkor som ovan, dock med en sänkt självrisk till totalt 1500 kr. 

Självrisken ska betalas av försäkringstagaren inom 30 dagar efter upptäckt skada.

15. Tvist

15.1. Tvist om tolkningen eller tillämpningen av Hyresavtalet och dessa villkor skall med tillämpning av svensk lag i första hand avgöras av medlare med tillämpning av Stockholms Handelskammares Medlingsinstituts regler för medling i affärstvister. Om en sålunda utsedd medlare inte förmår lösa tvisten inom 3 månader efter det att medlingsförfarandet påbörjats skall tvisten i stället avgöras av skiljeman med tillämpning av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för s.k. förenklat skiljeförfarande. Tvist om förfallna hyresfordringar upp till ett belopp om två basbelopp omfattas inte av medlings-/skiljeklausulen.


15.2. Såväl medlings- som eventuellt skiljeförfarande skall med tillämpning av svensk lag äga rum i Stockholm.

16. Marknadsföringssyfte

16.1. Bilderna kan komma att skickas digitalt till den kund som gjort bokningen och kan komma att användas av kunden eller oss i marknadsföringssyfte. Som användare av vår maskin kan du naturligtvis mejla oss för att få bilderna raderade eller för att informera oss om att vi inte får använda dina bilder.

bottom of page