Allmänna villkor för hyra av fotobås hos Betty Booth AB
(Uppdaterad 2021-11-03)

 

1. Om Leverantören Betty Booth AB (org.nr. 559230-2755)

1.1. Leverantören Betty Booth AB tillhandahåller fotolösningar för event och sociala medier samt närliggande utrustning såsom photobooths (“Objektet”). Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) gäller då en person eller ett företag (“Kunden”) väljer att hyra utrustning från Leverantören Betty Booth AB (“Leverantören”).

 

2. Äganderätt m.m.

2.1. Avtal ingås när Leverantören mottagit Kundens beställning och skriftlig överenskommelse träffats (inkl. email) (“Hyresavtal”). Kunden erhåller genom Hyresavtalet nyttjanderätt till Objektet under Hyrestiden. Kunden är väl medveten om att Kunden inte får agera i strid med Villkoren eller på något sätt som äventyrar Leverantörens äganderätt till Objektet. Till undvikande av varje missförstånd får således inte Objektet pantsättas, överlåtas, utlånas eller upplåtas i andra hand utan Leverantörens skriftliga samtycke.

2.2 Nyttjanderätt till Objektet erhålls under Hyrestiden från klockan 13:00 på det överenskomna startdatumet till klockan 11:00 dagen därpå, om inte Leverantören och Kunden skriftligen överenskommit om andra villkor.

 

3. Hyrestid

3.1. Kunden och Leverantören avtalar om tidpunkt för leverans och återlämnande av Objektet (”Hyrestiden”). Om Kunden underlåter att återlämna eller tillgängliggöra Objektet för Leverantörens avhämtning äger Leverantören rätt att debitera ytterligare hyra för den tid som dröjsmålet varar och för ev. ekonomisk skada som Leverantören orsakats med anledning av dröjsmålet.

  

4. Hyra m.m.

4.1. Kunden och Leverantören avtalar om belopp som ska betalas för hyra av Objektet inkl. tilläggstjänster enligt Hyresavtalet för Hyrestiden (“Hyresbeloppet”).
4.2. Kunden faktureras för Hyresbeloppet, när Hyresavtal ingåtts, med en betalningsfrist om 15 dagar. Vid utebliven eller sen betalning förloras bokningen och tillgänglighet kan inte garanteras för Hyrestiden. Ifall Kunden kräver 30 dagars betalningsfrist tillkommer en en fakturaavgift på 150 SEK inkl. moms.
4.3. Leverantören äger efter eget val rätt att begära skälig säkerhet av Kunden för att fullfölja sina åtaganden enligt Villkoren.

 

5. Leverans av Objektet

5.1. Om Objektet skall avhämtas av Kunden på av Leverantören anvisad plats åligger det Kunden att ansvara för lastning och lossning av Objektet. Tider som gäller för hämtning är klockan 13.00 - 19.00. Vid egen avhämtning bär Kunden fullt ansvar för skada på Objektet från upphämtningstillfället till tidpunkten för återlämnandet.

5.2. För det fall att Leverantören åtagit sig att transportera Objektet till av Kunden anvisad plats förbehåller Leverantören sig rätten att fakturera för transportkostnad och Leverantören ansvarar därmed för lastning och lossning av Objektet. Leverantören ansvarar vid leverans av Objektet för skada på Objektet fram tills avlastningstillfället på av Kunden anvisad plats och från avhämtningstidpunkten.
 

6. Återlämnande

6.1. När Objektet återlämnas/avhämtas av Leverantören skall det vara väl rengjort och - med undantag av normalt slitage - i samma skick som vid avhämtnings-/leveranstillfället. Objektet skall förpackas/emballeras på samma sätt som vid leveranstillfället. Leverantören äger rätt att, vid slitage/skada förorsakad av Kunden, begära tillkommande ersättning av Kunden med belopp som täcker Leverantörens kostnader för att återställa Objektet till dess ursprungliga skick.

Tider som gäller för återlämning är 07.00 - 11.00. 

 

7. Avbeställningsregler

7.1.  Om Kunden avbeställer Objektet tidigare än 61 dagar innan avtalad avhämtnings-/leveransdag äger Leverantören rätt att innehålla/erhålla 50% av Hyresbeloppet oavsett om den ännu ej erlagts av Kunden.
7.2 Om Kundens avbeställning sker senare än 60 dagar innan avtalad avhämtnings/leveransdag äger Leverantören rätt att innehålla/erhålla 100% av Hyresbeloppet oavsett om den ännu ej erlagts av Kunden.

7.3. Vid Leverantörens avbeställning skall Kunden få behålla/få tillbaka det totala Hyresbeloppet.

7.4 Betty Booth AB tar inte ansvar kring coronarelaterade restriktioner. Betty Booth hyr ut fotolösningar, därav gäller ovanstående avbeställningsregler även vid restriktioner. 

Ångerrätt gäller endast i 24h efter lagd bokning, då vi reserverar maskinen direkt samt påbörjar jobb med förberedelser.

 

8. Skötsel, service och support

8.1. I de fall Objektet hyrs utan att Leverantören tillhandahåller handhavande av densamma ska Kunden under Hyrestiden undersöka Objektets skick och eventuella fel ska reklameras omgående. Leverantören åtar sig att vid berättigad reklamation skyndsamt åtgärda påtalade fel eller byta ut felaktig utrustning om möjlighet finns. Påtalar Kunden inga fel under Hyrestiden ges ingen möjlighet till ersättning i för fel som Kunden kände till eller borde ha känt till och som Leverantören hade haft möjlighet att åtgärda vid en skyndsam reklamation.
8.2. Kunden svarar för Objektets vård och underhåll under Hyrestiden. Reparation eller ändring av Objektet får inte ske utan Leverantören medgivande. Fel eller brist på Objektet som beror på Kunden befriar inte Kunden från att erlägga avtalad hyra. Kunden ska omgående meddela Leverantören om Objektet eller del därav förkommer eller skadas.
8.3. Kunden erhåller kompletta instruktioner för installation och hantering av Objektet. Leverantören förbinder sig också att ge kostnadsfri telefonsupport under Hyrestiden. Vid behov och möjlighet kan support även erbjudas på plats i Stockholm/Göteborg/Malmö.

 

9. Ansvar och försäkring

9.1. Kunden skall hålla Leverantören skadelös för de skador som denne kan lida med anledning av Objektets skada eller förkommande under Hyrestiden.

9.2. Kunden ska under Hyrestiden inneha sådan försäkring som täcker Objektets värde vid skada, förlust, brand eller annan skadegörelse. Förkommer eller skadas Objektet ska Kunden omedelbart anmäla detta till Leverantören. Vid försäkringsfall överlåter Kunden rätten till försäkringsersättning till Leverantören och åtar sig parterna gemensamt att underrätta berört försäkringsbolag härom.
9.3. För det fall att försäkringsersättning inte erhålls från Kundens försäkringsgivare, skall Kunden söka att ersätta Leverantören för den skada den lider på annat sätt.

9.4. Om Leverantören önskar det, kan ersättning sökas hos Leverantörens försäkringsgivare för skada den lidit. I sådant fall skall Kunden betala Leverantörens kostnad för självrisk.
 

10. Leverantörens ansvar

10.1. Leverantören ansvarar för fel eller brist i Objektet och för den direkta skada som Kunden kan drabbas av i anledning härav. Leverantören ansvarar inte för utebliven vinst, följd-skador eller annan indirekt skada. Skadeståndsbeloppet är begränsat till det överenskomna Hyresbeloppet, såvida inte Leverantören kan anses ha gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet. Om Leverantören på grund av bristfälligt utfört installationsarbete vållar person och/eller sakskada är Leverantörens ansvar begränsat till vad Leverantören äger rätt att utfå ur egen ansvarsförsäkring.

 

11. Förtida uppsägning

11.1. Part äger rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande om den andra parten i väsentligt avseende bryter mot dessa villkor.
11.2. Såsom väsentligt avtalsbrott anses att:
- Kunden lämnat vilseledande uppgifter som påverkar uthyrningen.
- Kunden ej erlagt överenskommen hyra eller förfallna avgifter och kostnader när dessa förfaller till betalning.
- Kunden ställer in betalningarna, träder i likvidation, ansöker om företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller av annan befogad anledning kan anses vara på obestånd.
- Bestämmelser enligt Hyresavtalet väsentligt åsidosätts av Kunden.
11.3. Om Hyresavtalet avslutas på grund av ovan angivna anledningar skall Kunden stå för samtliga kostnader i samband med återlämnande/återtagande samt erlägga förfallna hyror och resterande hyra till Hyresavtalets utgång.
11.4. Uppsägs Hyresavtalet i förtid, upphör Kundens rätt att nyttja Objektet och Kunden är skyldig att omedelbart återlämna Objektet till Leverantören eller tillgängliggöra Objektet för Leverantörens avhämtning.

 

12. Force majeure

12.1. Leverantören är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Hyresavtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning.
12.2. Under tid som Leverantören åberopar Force Majeure äger Kunden rätt att innehålla hyresbetalning som motsvarar den del av Leverantörens åtagande som inte kan utföras. Om väsentlig del av Leverantörens åtagande försenas på grund av Force Majeure äger Leverantören rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande.

 

13. GDPR

13.1. Allmänt om GDPR
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.

13.2. Beskrivning av GDPR
GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du som vår kund skall känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.

13.3. Vad är en personuppgift?
En personuppgift är sådan data som på något sätt identifiera dig som person. Det vill säga namn, adress, telefon, mail etc. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

13.4. Vem är Personuppgiftsansvarig?
Betty Booth AB (Organisationsnummer: 559230-2755) är personuppgiftsansvarig. Bolaget ansvarar och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som du lämnar till oss.

13.5. Hur lagrar vi dina Personuppgifter?
Vid en hyresförfrågan lagras dina personuppgifter i vårt bokningssystem. Samma sak gäller om du väljer att prenumerera på våra utskick med våra nyhetsbrev med inspiration, nyheter, tips och erbjudanden.

13.6. Vad sker vid en Personuppgiftsincident?
Om Betty Booth AB får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder inom 72 timmar.

13.7. Vad är ett Registerutdrag?
Om du har gjort en hyresförfrågan hos oss eller valt att prenumerera på våra nyhetsbrev har du rätt att få se de uppgifter som finns sparade om dig.

13.8. Kan ni radera mig ur era system?
Som kund till oss, Betty Booth AB, har du rätt att få alla dina personuppgifter som finns lagrade om dig raderade.

Så fungerar det:
Du har rätt att från och med den 25 maj 2018 få alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen borttagna. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

 

14. Tvist

13.1. Tvist om tolkningen eller tillämpningen av Hyresavtalet och dessa villkor skall med tillämpning av svensk lag i första hand avgöras av medlare med tillämpning av Stockholms Handelskammares Medlingsinstituts regler för medling i affärstvister. Om en sålunda utsedd medlare inte förmår lösa tvisten inom 3 månader efter det att medlingsförfarandet påbörjats skall tvisten i stället avgöras av skiljeman med tillämpning av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för s.k. förenklat skiljeförfarande. Tvist om förfallna hyresfordringar upp till ett belopp om två basbelopp omfattas inte av medlings-/skiljeklausulen.
13.2. Såväl medlings- som eventuellt skiljeförfarande skall med tillämpning av svensk lag äga rum i Stockholm.