top of page

Allmänna villkor för leasing av fotobås hos Betty Booth AB
(Uppdaterad 2022-07-11)

Ändringar i våra villkor sker löpande på denna sida. Och kan e-postas ut till dig som har en bokning hos oss om det berör din bokning. 
Ifall du inte accepterar våra villkor bör du omedelbart sluta använda denna hemsida. 

Fortsatt användande av vår hemsida innebär acceptans av våra villkor.
 

1. Om Leverantören Betty Booth AB (org.nr. 559230-2755)

1.1. Leverantören Betty Booth AB tillhandahåller fotolösningar för event och sociala medier samt närliggande utrustning såsom photobooths (“Objektet”). Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) gäller då en person eller ett företag (“Kunden”) väljer att hyra utrustning från Leverantören Betty Booth AB (“Leverantören”).

 

2. Äganderätt m.m.

2.1. Avtal ingås när Leverantören mottagit Kundens beställning och skriftlig överenskommelse träffats (inkl. email) (“Leasingavtal”). Kunden erhåller genom Leasingsavtalet nyttjanderätt till Objektet under Hyrestiden. Kunden är väl medveten om att Kunden inte får agera i strid med Villkoren eller på något sätt som äventyrar Leverantörens äganderätt till Objektet. Till undvikande av varje missförstånd får således inte Objektet pantsättas, överlåtas, utlånas eller upplåtas i andra hand utan Leverantörens skriftliga samtycke.

2.2 Nyttjanderätt till Objektet erhålls under Hyrestiden.

 

3. Hyrestid

3.1. Kunden och Leverantören avtalar om tidpunkt för leverans och återlämnande av Objektet (”Hyrestiden”). Om Kunden underlåter att återlämna eller tillgängliggöra Objektet för Leverantörens avhämtning äger Leverantören rätt att debitera ytterligare hyra för den tid som dröjsmålet varar och för ev. ekonomisk skada som Leverantören orsakats med anledning av dröjsmålet.

  

4. Hyra m.m.

4.1. Kunden och Leverantören avtalar om belopp som ska betalas för hyra av Objektet inkl. tilläggstjänster enligt Leasingavtalet för Hyrestiden (“Hyresbeloppet”).
4.2. Kunden forskottsfaktureras för Hyresbeloppet, varje månad, med en betalningsfrist om 15 dagar. Leverantören debiterar 200 kr fakturaavgift inkl moms. Vid utebliven eller sen betalning förloras bokningen och/eller  kan inte garanteras för Hyrestiden samt att Leverantören har rätt att ta tillbaka Objektet. Ifall Kunden kräver 30 dagars betalningsfrist tillkommer ytterligare en fakturaavgift på 200 SEK inkl. moms. Alltså totalt 400 kr fakturaavgift inkl moms för 30 dagars betalningsfrist.
4.3. Leverantören äger efter eget val rätt att begära skälig säkerhet av Kunden för att fullfölja sina åtaganden enligt Villkoren.

4.4 Logga/design - Kunden ansvarar för att välja design bland våra mallar, alternativt skicka in en egen design, senast 14 dagar innan ert event. Ifall kunden inte skickar in i tid, kan vi inte garantera att loggan hinner programeras in.

 

5. Leverans av Objektet

5.1. Om Objektet skall avhämtas av Kunden på av Leverantören anvisad plats åligger det Kunden att ansvara för lastning och lossning av Objektet. Tider som gäller för hämtning är klockan 13.00 - 19.00. Vid egen avhämtning bär Kunden fullt ansvar för skada på Objektet från upphämtningstillfället till tidpunkten för återlämnandet.

5.2. För det fall att Leverantören åtagit sig att transportera Objektet till av Kunden anvisad plats förbehåller Leverantören sig rätten att fakturera för transportkostnad och Leverantören ansvarar därmed för lastning och lossning av Objektet. Leverantören ansvarar vid leverans av Objektet för skada på Objektet fram tills avlastningstillfället på av Kunden anvisad plats och från avhämtningstidpunkten. 

I det fall där Objektet skall avhämtas av Kunden, är tiden för upphämtning 13.00 - 19.00.

I det fall som leverantören åtagit sig att leverera och montera upp/ner objektet, är tiden för leverans 08.00 - 16.00. 

I det fall där endast transport är bokad (utan montering) är tiden för leverans 10.00 - 16.00.

Försvårande av leverans av hyrd utrustning kan tillföra förseningsavgift på minst 1000 kr.

6. Återlämnande

6.1. När Objektet återlämnas/avhämtas av Leverantören skall det vara väl rengjort och - med undantag av normalt slitage - i samma skick som vid avhämtnings-/leveranstillfället. Objektet skall förpackas/emballeras på samma sätt som vid leveranstillfället. Leverantören äger rätt att, vid slitage/skada förorsakad av Kunden, begära tillkommande ersättning av Kunden med belopp som täcker Leverantörens kostnader för att återställa Objektet till dess ursprungliga skick.

I det fall där Kunden själv ska återlämna objektet, är tiden för återlämning 07.00 - 11.00.

I det fall som leverantören åtagit sig att montera upp/ner objektet, är tiden för återlämning: 08.00 - 11.00. 

I det fall där endast transport är bokad (utan montering) är tiden för återlämning 10.00 - 16.00.

Försvårande av upphämtning / återlämning av hyrd utrustning kan tillföra förseningsavgift på minst 1000 kr.

7. Avbeställningsregler

7.1.  Kunden har en bidningstid på 3 månader från överenskommen start av Hyrestiden.
7.2 Om Kunden önskar avsluta Leasingavtalet, har Kunden en uppsägningstid på 30 dagar från dagen som Kunden meddelar Leverantören om detta. Leverantören äger rätt att innehålla/erhålla 100% av Hyresbeloppet för sista månaden, oavsett om den ännu ej erlagts av Kunden.

7.3. Vid Leverantörens avbeställning skall Kunden få behålla/få tillbaka det totala Hyresbeloppet.

7.4 Betty Booth AB tar inte ansvar kring coronarelaterade restriktioner. Betty Booth hyr ut fotolösningar, därav gäller ovanstående avbeställningsregler även vid restriktioner. 

Ångerrätt gäller endast i 24h efter lagd bokning, då vi reserverar maskinen direkt samt påbörjar jobb med förberedelser.

 

8. Skötsel, service och support

8.1. I de fall Objektet hyrs utan att Leverantören tillhandahåller handhavande av densamma ska Kunden under Hyrestiden undersöka Objektets skick och eventuella fel ska reklameras omgående. Leverantören åtar sig att vid berättigad reklamation skyndsamt åtgärda påtalade fel eller byta ut felaktig utrustning om möjlighet finns. Påtalar Kunden inga fel under Hyrestiden ges ingen möjlighet till ersättning i för fel som Kunden kände till eller borde ha känt till och som Leverantören hade haft möjlighet att åtgärda vid en skyndsam reklamation.
8.2. Kunden svarar för Objektets vård och underhåll under Hyrestiden. 

Betty Booths fotoautomater är känslig elektronik som bör behandlas varsamt. Betty booth kan inte garantera att elektroniken fungerar ifall maskinen behandlats på ett icke varsamt sätt. Tex ifall den tagit emot stötar, eller ifall maskinen transporterats på sidan eller upp-och-ner.

Betty booth rekommenderar inte heller att maskinen används utomhus, då extrema temperaturer kan få maskinen att sluta fungera. Maskinen är tänkt att fungera i +8 - +25 grader Celsius. Betty Booths fotoautomater kräver även stabil ström från ett vägguttag. Betty Booth rekommenderar inte att koppla in strömmen i ett batteri eller liknande, då instabil strömkälla kan orsaka problem vid användning.

Reparation eller ändring av Objektet får inte ske utan Leverantören medgivande. Fel eller brist på Objektet som beror på Kunden befriar inte Kunden från att erlägga avtalad hyra. Kunden ska omgående meddela Leverantören om Objektet eller del därav förkommer eller skadas.
8.3. Kunden erhåller kompletta instruktioner för installation och hantering av Objektet. Vid behov och möjlighet kan support även erbjudas på plats i Stockholm/Göteborg/Malmö.

8.4. Kunden skall fotografera eventuella skador / slitage på utrustningen Innan utrustningen används. Dessa bilder ska mailas till Leverantören. Ifall Kunden ej uppmärksammat eventuella skador, kan Kunden komma att bli ansvarig för eventuella skadekostnader.

 

9. Ansvar och försäkring

9.1. Kunden skall hålla Leverantören skadelös för de skador som denne kan lida med anledning av Objektets skada eller förkommande under Hyrestiden.

9.2. Kunden ska under Hyrestiden inneha sådan försäkring som täcker förlust, brand eller annan skadegörelse som inte har med skada på själva fotoautomaten. Förkommer eller skadas Objektet ska Kunden omedelbart anmäla detta till Leverantören. 
 

10. Leverantörens ansvar

10.1. Leverantören ansvarar för fel eller brist i Objektet och för den direkta skada som Kunden kan drabbas av i anledning härav. Leverantören ansvarar inte för utebliven vinst, följd-skador eller annan indirekt skada. Skadeståndsbeloppet är begränsat till det överenskomna Hyresbeloppet, såvida inte Leverantören kan anses ha gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet. Om Leverantören på grund av bristfälligt utfört installationsarbete vållar person och/eller sakskada är Leverantörens ansvar begränsat till vad Leverantören äger rätt att utfå ur egen ansvarsförsäkring.

 

11. Förtida uppsägning

11.1. Leverantören äger rätt att säga upp Leasingavtalet till omedelbart upphörande om den andra parten i väsentligt avseende bryter mot dessa villkor.
11.2. Såsom väsentligt avtalsbrott anses att:
- Kunden lämnat vilseledande uppgifter som påverkar uthyrningen.
- Kunden ej erlagt överenskommen hyra eller förfallna avgifter och kostnader när dessa förfaller till betalning.
- Kunden ställer in betalningarna, träder i likvidation, ansöker om företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller av annan befogad anledning kan anses vara på obestånd.
- Bestämmelser enligt Leasingavtalet väsentligt åsidosätts av Kunden.
11.3. Om Leasingavtalet avslutas på grund av ovan angivna anledningar skall Kunden stå för samtliga kostnader i samband med återlämnande/återtagande samt erlägga förfallna hyror och resterande hyra till Leasingavtalets utgång.
11.4. Uppsägs Leasingavtalet i förtid, upphör Kundens rätt att nyttja Objektet och Kunden är skyldig att omedelbart återlämna Objektet till Leverantören eller tillgängliggöra Objektet för Leverantörens avhämtning.
11.5 Kunden har rätt att säga upp avtalet med 30 dagars uppsägninstid.

 

12. Force majeure

12.1. Leverantören är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Leasingavtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning.
12.2. Under tid som Leverantören åberopar Force Majeure äger Kunden rätt att innehålla hyresbetalning som motsvarar den del av Leverantörens åtagande som inte kan utföras. Om väsentlig del av Leverantörens åtagande försenas på grund av Force Majeure äger Leverantören rätt att säga upp Leasingavtalet till omedelbart upphörande.

 

13. GDPR

13.1. Allmänt om GDPR
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.

13.2. Beskrivning av GDPR
GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du som vår kund skall känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.

13.3. Vad är en personuppgift?
En personuppgift är sådan data som på något sätt identifiera dig som person. Det vill säga namn, adress, telefon, mail etc. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

13.4. Vem är Personuppgiftsansvarig?
Betty Booth AB (Organisationsnummer: 559230-2755) är personuppgiftsansvarig. Bolaget ansvarar och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som du lämnar till oss.

13.5. Hur lagrar vi dina Personuppgifter?
Vid en hyresförfrågan lagras dina personuppgifter i vårt bokningssystem. Samma sak gäller om du väljer att prenumerera på våra utskick med våra nyhetsbrev med inspiration, nyheter, tips och erbjudanden.

13.6. Vad sker vid en Personuppgiftsincident?
Om Betty Booth AB får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder inom 72 timmar.

13.7. Vad är ett Registerutdrag?
Om du har gjort en hyresförfrågan hos oss eller valt att prenumerera på våra nyhetsbrev har du rätt att få se de uppgifter som finns sparade om dig.

13.8. Kan ni radera mig ur era system?
Som kund till oss, Betty Booth AB, har du rätt att få alla dina personuppgifter som finns lagrade om dig raderade.

Så fungerar det:
Du har rätt att från och med den 25 maj 2018 få alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen borttagna. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.


14. Försäkring

14.1. Du som kund hos oss är automatiskt försäkrad vid fysisk skada av fotomaskinen, mot en självrisk på 9 000 kr. Denna försäkring gäller endast för fysisk skada av våra fotoautomater som inträffar under avtalstiden.


14.2 Försäkringen gäller inte förlust av pengar, värdehandlingar eller värdebevis. Försäkringen gäller inte heller stöld, rån eller inbrott. Försäkringen gäller inte skada på lokal, fastighet eller annan fysiskt plats. Försäkringen gäller inte personskada. Försäkringen gäller inte heller digital data eller utskrifter.

 

Försäkringen är endast till för att ersätta eventuella skador på Betty Booths fotoautomater, och kan alltså inte på något annat sätt ersätta något eller någon annan.

14.3 Självrisk

Självrisk är den del av skadekostnaden som du som kund behöver betala för vid en eventuell skada av fotoautomaten. förutom vår automatiskt inkluderade försäkring, så kan du som kund lägga till FÖRSÄKRING PLUS.

 Försäkring plus: försäkrar våra fotoautomater enligt villkoren ovan, mot en kostnad av 399 kr. Vid teckning av denna försäkring gäller samma villkor som ovan, dock med en sänkt självrisk till totalt 1500 kr. 

Självrisken ska betalas av försäkringstagaren inom 30 dagar efter upptäckt skada.

15. Tvist

15.1. Tvist om tolkningen eller tillämpningen av Leasingavtalet och dessa villkor skall med tillämpning av svensk lag i första hand avgöras av medlare med tillämpning av Stockholms Handelskammares Medlingsinstituts regler för medling i affärstvister. Om en sålunda utsedd medlare inte förmår lösa tvisten inom 3 månader efter det att medlingsförfarandet påbörjats skall tvisten i stället avgöras av skiljeman med tillämpning av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för s.k. förenklat skiljeförfarande. Tvist om förfallna hyresfordringar upp till ett belopp om två basbelopp omfattas inte av medlings-/skiljeklausulen.
15.2. Såväl medlings- som eventuellt skiljeförfarande skall med tillämpning av svensk lag äga rum i Stockholm.

 


 

bottom of page